week8

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ใคร่ครวญ /มุมมองการคิด
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
กิจกรรมความรู้สึกในตอนนี้
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษครึ่ง  A   4 ให้นักเรียนคนละ  1  แผ่น ในขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูกระตุ้นด้วยคำถาม ในตอนนี้เรารู้สึกอย่างไร อะไรที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้ เพราะเหตุใด
- นักเรียนเขียนความรู้สึกและสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้น
- ครู นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
เคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ(รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
- เสริมสร้างบุคลิก ภาพที่ดี
- เห็นความสัมพันธ์ของร่างกาย
รำกระบอง

ขั้นเตรียม :

-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม

- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - 5 ครั้ง 

ขั้นกิจกรรม :

 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน

- นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง

- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง

- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้


stick07
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ 2 นาที

ขั้นจบ :

คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน

- ไม้กระบอง
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- สมาธิ
- สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ดลตรีดลใจ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษ A4  ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1แผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงให้นักเรียนฟังจากนั้น คุณคุณครูให้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณคุณครูแนะนำบทเพลงราเพื่อมวลชน และนำเนื้อเพลงมาวางไว้ข้างๆ ตัวคุณคุณครูพอที่นักเรียนจะมองเห็น คุณคุณครูพานักเรียนร้องเพลงก่อน 1 รอบ
- คุณคุณครู นักเรียนช่วยกันร้องเพลงรเพื่อมวลชน
- เมื่อเพลงจบ คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  นักเรียนคิดว่าผู้แต่งอยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่นเรื่องราว  การ์ตูนช่อง  ภาพวาด
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนชิ้นงานซึ่งกันและกัน ขณะที่แลกเปลี่ยนคุณคุณครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดและนักเรียนที่รับฟังเรื่องของเพื่อน
-  นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครูนักเรียนส่งกำลังใจโดยการจับมือเพื่อนต่อกัน ขอบคุณบทเพลง  ขอบคุณเรื่องราวที่ถ่ายทอด ขอบคุณกันและกัน

- กีตาร์
-  เนื้อเพลง
- เพลงสปา

พฤหัสบดี

- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
-รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
กิจกรรมอ่านเรื่องเดียวได้หลายเรื่อง
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแจกกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ  1 แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- ครูแจกหนังสือให้นักเรียนคนละเล่มที่แตกต่างกันเป็นหนังสื่อเกี่ยวกับวรรณะกรรมต่างประเทศ  วรรณกรรมในไทย  หนังสือให้ข้อคิด บทความ เป็นต้น
- ครูให้เวลาคนละ 10 นาที นักเรียนเลือกมุมให้กับตนเองในการอ่านหนังสือที่ตนเองได้รับ
- ครูให้นักเรียนแต่คนได้สรุปสิ่งที่ตนเองอ่านไปในเวลา 10 นาที  หรือวาดภาพประกอบที่สื่อถึงเรื่องที่ตนเองได้อ่าน
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องที่ตนเองได้อ่าน ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดเรื่องราวและนักเรียนที่ตั้งใจฟังเพื่อนถ่ายทอดเรื่องราว
- นักเรียนส่งกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู ขณะที่ส่งกระดาษนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
ครูEmpower ด้วยการขอบคุณเรื่องเล่า ,ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
- กระดาษ
ศุกร์

-  การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
กิจกรรมสัมผัสด้วยจมูก
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
-  นำกล่องปริศนามาว่างข้างหน้าครูจากนั้นครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด
- นักเรียนสังเกตเห็นอะไร 
- นักเรียนเคยเห็นที่ไหน
- นักเรียนคิดว่าในกล่องนี้มีอะไร
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิด
- ซึ่งในกล่องปริศนานี้ข้างในกล่องจะมีตะไคร้ ข่า  ใบมะกรูด ใบเตย
- ครูส่งกล่องปริศนาให้นักเรียนแต่ละคนได้ดมกล่นขณะที่ดมนักเรียนจะจำกลิ่นนั้นๆไว้โดยไม่บอกใครนักเรียนได้ดมกลิ่นจากกล่องปริศนาครบทุกคน (ขณะที่ส่งกล่องปริศนานักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม)
- จากนั้นครูส่งกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนทุกคนขณะที่ส่งกระดาษนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบามกระตุ้นการคิดน้อม
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนคิดว่ากลิ่นที่อยู่ในกล่องนี้น่าจะเป็นกลิ่นอะไร
- นักเรียนคิดว่ากลิ่นนั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
- ถ้าเรามีกลิ่นตัวนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างไร
- นักเรียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวลงในกระดาษครึ่ง A 4
- ครูนักเรียนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิดระหว่างที่นักเรียนถ่ายทอดครูEmpower ชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดและตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อน
ขั้นจบ :
ครู Empower ขอบคุณกล่องปริศนา  ขอบคุณเรื่องราว  ขอบคุณกันและกัน
-  พยัญชนะ
-  สระ
- กระดาษ
- เพลงสปา

เตรียม
 - คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
ขั้นกิจกรรม
ครูส่งกล่องปริศนาให้นักเรียนแต่ละคนได้ดมกล่นขณะที่ดมนักเรียนจะจำกลิ่นนั้นๆไว้โดยไม่บอกใครนักเรียนได้ดมกลิ่นจากกล่องปริศนาครบทุกคน (ขณะที่ส่งกล่องปริศนานักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม)


- นักเรียนได้ถ่ายทอดเรื่องราวลงในกระดาษครึ่ง A 4
 - ครูนักเรียนถ่ายทอดแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันเกี่ยวกับคำถามกระตุ้นการคิดระหว่างที่นักเรียนถ่ายทอดครูEmpower ชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดและตั้งใจฟังเรื่องราวของเพื่อน

 
 ขั้นสรุป

นักเรียนกลับมารู้ตัว  ครู Empower ขอบคุณกล่องปริศนา  ขอบคุณเรื่องราว  ขอบคุณกันและกัน 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น