week5


วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมโรงเรียนเราถึงมีการปลูกข้าว เลี้ยงสัตว์ นักเรียนคิดว่าเพราะอะไร
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง  A   4 ให้นักเรียนคนละ  1  แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม
- จากนั้นคุณคุณครูพานักเรียนเดินสำรวจบริเวณ นาข้าว ฟาร์มไก่ บ่อปลา ในโรงเรียนพร้อมกับจดบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง  สรรพสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร
- คุณคุณครูนักเรียนร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมในวันนี้
- คุณคุณครูแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ชื่นชม  ขอบคุณสถานที่ต่างๆที่ทำให้เราได้เรียนรู้ ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- บริเวณรอบโรงเรียน
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
-  สติจ่อกับตัวเอง
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล
    - กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยืนไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 - 5
    - มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
    - หมุนคอ  5 ครั้ง
    - สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ เก้าอี้  ขา
ท่าที่ ท่าจระเข้
ท่าที่ ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- สมาธิ
- สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ดลตรีดลใจ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษ A4  ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 แผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงให้นักเรียนฟังจากนั้น คุณคุณครูให้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณคุณครูแนะนำบทเพลงราเพื่อมวลชน และนำเนื้อเพลงมาวางไว้ข้างๆ ตัวคุณคุณครูพอที่นักเรียนจะมองเห็น คุณคุณครูพานักเรียนร้องเพลงก่อน 1 รอบ
- คุณคุณครู นักเรียนช่วยกันร้องเพลงรเพื่อมวลชน
- เมื่อเพลงจบ คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  นักเรียนคิดว่าผู้แต่งอยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง”
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่นเรื่องราว  การ์ตูนช่อง  ภาพวาด
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนชิ้นงานซึ่งกันและกัน ขณะที่แลกเปลี่ยนคุณคุณครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดและนักเรียนที่รับฟังเรื่องของเพื่อน
-  นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครูนักเรียนส่งกำลังใจโดยการจับมือเพื่อนต่อกัน ขอบคุณบทเพลง  ขอบคุณเรื่องราวที่ถ่ายทอด ขอบคุณกันและกัน
- กีตาร์
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- ทักษะการสื่อสาร
- การคิดวิเคราะห์
สำนึกรักบ้านเกิด
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณด้วยความนอบน้อม 
- คุณคุณครูเปิดคลิปสำนึกรักบ้านเกิดให้นักเรียนดู ตอน คิดถึงลูก
- เมื่อดูคลิปจบ คุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเป็นอย่างไร
ถ้านักเรียนเป็นคนในคลิปนี้นักเรียนอยากจะบอกอะไร  นักเรียนคิดว่าคลิปนี้เขาสื่อถึงเรื่องอะไร
-นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวลงในกระดาษ
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน คุณคุณครูEmpower ขณะที่นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราว 
-คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรในวันนี้
- คุณคุณครูแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันอย่างมีความหมาย
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower  ชื่นชม  ขอบคุณคลิปขอบคุณเรื่องเล่า ,ขอบคุณกันและกัน
- คลิปสำนึกรักบ้านเกิด
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- ฝึกสมาธิ
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- ทักษะการคิดวิเคราะห์
- การจินตนาการ
- เชื่อมโยงกับสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเอง 
ม้วนกระดาษ
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าแตะอวัยวะในร่างกาย  10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำอุปกรณ์มาวางไว้ข้างๆ ตัวเอง จากนั้นคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้าง นักเรียนคิดว่าสามรถทำอะไรได้บ้าง
-  คุณครูนำอุปกรณ์กระดาษสีที่ตัดเป็นเส้น เละกระดาษ A4 ส่งให้นักเรียนขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้ขอบคุณอย่างนอบน้อม
- คุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะทำอย่างไรให้กระดาษเป็นรูปร่างที่เราสนใจ
- คุณครูให้นักเรียนดูภาพที่ทำจากกระดาษม้วน
- นักเรียนจินตนาการถึงภาพของตัวเอง และลงทำ
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
คุณคุณครูEmpower ขอบคุณรูปภาพ,ขอบคุณกันและกัน
-  กระดาษสี
-  กาว
- ภาพตัวอย่าง
- เพลงสปา

ดลตรีดลใจ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆประมาณ นาทีขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษ A4  ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1แผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงให้นักเรียนฟังจากนั้น คุณคุณครูให้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณคุณครูแนะนำบทเพลงราเพื่อมวลชน และนำเนื้อเพลงมาวางไว้ข้างๆ ตัวคุณครูพอที่นักเรียนจะมองเห็น คุณคุณครูพานักเรียนร้องเพลงก่อน รอบ
- คุณคุณครู นักเรียนช่วยกันร้องเพลงรเพื่อมวลชน
- เมื่อเพลงจบ คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  นักเรียนคิดว่าผู้แต่งอยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง”
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่นเรื่องราว  การ์ตูนช่อง  ภาพวาด
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนชิ้นงานซึ่งกันและกัน ขณะที่แลกเปลี่ยนคุณคุณครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดและนักเรียนที่รับฟังเรื่องของเพื่อน
-  นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครูนักเรียนส่งกำลังใจโดยการจับมือเพื่อนต่อกัน ขอบคุณบทเพลง  ขอบคุณเรื่องราวที่ถ่ายทอด ขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น