week1

 Week 1 : 26-30 ตุลาคม 58

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสมาธิในการรับฟัง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
-  เห็นคุณค่าของตัวเอง
- ยอมรับความแตกต่าง
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
ชื่นชมธรรมชาติ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลมคุณคุณครูเปิดแพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการนักเรียนกลับมารับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- Bran Gym
   - กำ แบ  สลับกัน  10  ครั้ง
   - จีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง
ประมาณ 5 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่มันเกื้อกูลกัน ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ นาข้าว ตัวเรา อากาศ
- คุณคุณครูนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกัน เช่น ในขณะที่เราเดินสำรวจเราจะไม่คุยกับใคร  เราจะไม่ออกนอกบริเวณโรงเรียน  ตรงต่อเวลา  ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
- คุณคุณครูเชิญนักเรียนที่พร้อมเดินสำรวจบริเวณ นาข้าว ฟาร์มไก่ บ่อปลา โดยแต่ละคนจะอยู่ห่างกันคนละ10 ก้าว
- คุณคุณครูให้เวลา ในการสำรวจคนละ 10 นาที
- คุณคุณครูนักเรียนนั่งเป็นวงกลมอีกครั้งหนึ่งในบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่คุณคุณครูกำหนด
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง  A 4 ให้นักเรียนคนละ  1  แผ่น  ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง  สรรพสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างไร 
- นักเรียนรวบรวมข้อมูลและถ่ายทอดเรื่องราวของตัวเองลงกระดาษผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่น่าสนใจเช่น ภาพวาด เรื่องเล่า การ์ตูน
- คุณคุณครูนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนถึงเรื่องราวของตัวเองซึ่งกันและกัน
-  นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยคำขอบคุณเรื่องเล่าที่มีความหมาย  ขอบคุณกันและกัน
- บริเวณรอบโรงเรียน
- กระดาษA4
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
-  สติจ่อกับตัวเอง
- ฝึกการควบคุมร่างกายและจิตใจ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี
โยคะ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล
    - กางแขนทั้ง 2 ข้างออกแล้วยืนไปข้างหลังคุณคุณครูนับ 1 - 5
    - มือทั้ง 2 ข้างจับที่ไหลแล้วหมุน  10 ครั้ง
    - หมุนคอ  5 ครั้ง
    - สะบัดข้อมือข้อเท้า ข้างละ  5  ครั้ง
- คุณคุณครูให้นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงและสำรวจความพร้อมของตัวเองอย่างมีสติ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะ
ท่าที่  1  ท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าที่ ท่าภูเขา
ท่าที่ 3  ท่าต้นไม้
ท่าที่ ท่าเก้าอี้ 2 ขา
ท่าที่ เก้าอี้  ขา
ท่าที่ ท่าจระเข้
ท่าที่ ท่างูใหญ่
ท่าที่  8  ท่าคันธนู
ท่าที่  9  ท่าตั๊กแตน
ท่าที่ 10 ท่าศพ นอนเป็นปลาดาว (Body scan)
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน
- เพลงโยคะ
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- สมาธิ
- สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ดลตรีดลใจ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษ A4  ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1 แผ่น
- คุณคุณครูกระตุ้นคำถามการคิด พูดถึงเพลงแล้วนักเรียนคิดถึงอะไร เพราะเหตุใด
- คุณคุณครูนักเรียนพูดคุยถึงสิ่งที่คิดถึงถ้าพูดเพลง
- คุณคุณครูแนะนำบทเพลงลูกแม่ ของคุณคุณครูซัน
- คุณคุณครูนักเรียนร่วมกันร้องเพลงลูกแม่ อย่างมีสติ
- เมื่อเพลงจบ คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม “ณ เวลานั้น ผู้แต่งรู้สึกอย่างไร อยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง”
- นัเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่นเรื่องราว  การ์ตูนช่อง  ภาพวาด
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนชิ้นงานซึ่งกันและกัน
-  นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ : ขอบคุณกันและกัน
- กีตาร์
- เนื้อเพลง
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- เห็นความสัมพันธ์เรื่องเล่าเชื่อมโยง ตนเองกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเรา
- มีสมาธิ
- จดจ่ออยู่กลับลมหายใจของตัวเอง 
- รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
 - การสื่อสาร
เรื่องเล่า
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- Bran Gym
    - กำแบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - จีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง
ประมาณ  5  นาที
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่งกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะส่งรับไหว้อย่างนอบน้อม
- คุณคุณครู Empower ด้วยคำชื่นชมในการรับส่งกระดาษให้กันและกันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูเล่าเหตุการณ์เกี่ยวกับคนพิการให้นักเรียนฟังนักเรียนฟังอย่างมีวจารณญาณ
- เมื่อคุณคุณครูเล่าจบ คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม “นักเรียนได้ฟังเรื่องเล่าแล้วรู้สึกอย่างไร   ถ้าขอพรได้ 1 อย่างที่จะช่วยเขานักเรียนจะขออะไร เพราะเหตุใด ”
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันในเรื่องความรู้สึกและพรที่อยากจะเพื่อช่วยเขาคนนั้น
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอบคุณความรู้สึกและพรอันประเสริฐ  ขอบคุณกันและกัน


- เรื่องเล่า
- ภาพประกอบ
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- ความคิดสร้างสรรค์ คิดเชื่อมโยง
- สมาธิ
- สติ
- คิดวิเคราะห์กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
- จินตนาการ
ภาพจินตนาการ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- Bran Gym
    - กำแบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - จีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง
ประมาณ  5  นาที

ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ขณะส่งนักเรียนรับไหว้ซึ่งกันและกันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูนำภาพเกี่ยวกับธรรมชาติเช่น มีนกกางเขนตัวหนึ่งมีสีสันที่สวยมากเกาะอยู่ต้นมะขาม ติดกับบ้านของฉัน มีพ่อ แม่ น้องของฉัน กำลังปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น   เล่าช้าให้นักเรียนฟังในขณะที่ฟังนักเรียนจิตนาการภาพพร้อมวาดลายละเอียดของภาพลงไปในกระดาษของตัวเอง
- เมื่อคุณคุณครูอ่านจบ คุณคุณครูให้นักเรียนตั้งชื่อภาพของตัวเอง  เพราะเหตุใดถึงเลือกชื่อนี้
- คุณคุณครูนักเรียนพูดคุยกันในการตั้งชื่อภาพ
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- นักเรียนแลกเปลี่ยนสะท้อนตัวเองในสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอบคุณภาพวาดที่มีความหมาย ขอบคุณความคิดการจินตนาการ  ความรู้สึกของตัวเองและสรรพสิ่ง  ขอบคุณกันและกัน
- ภาพประกอบ
- กระดาษ
- เพลงสปา

ขั้นเตรียม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจเข้าออกของตัวเองหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 ครั้ง รับรู้ได้ที่ท้องของเรา  คุณคุณครูเปิดเพลงสปา คลอเบาๆ ขั้นกิจกรรม
- คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายนักเรียนยืนโดยการกางขาออกจากกันเล็กน้อยให้อยู่ระหว่างตรงกันกับไหล
- คุณคุณครูพานักเรียนทำท่าโยคะโดยนักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกช้าๆ รับรู้ที่ลมหายใจของตัวเองเสมอ
จากนั้นเริ่มท่าโยคะท่าไหว้พระอาทิตย์
ท่าผีเสื้อ

ท่าหงษ์ยกปีก

ท่าจระเข้

ท่าคันธนู
ท่าปลาดาว


กลับมารู้ตัวรับรู็ที่ลมหายใจของเรา

ขั้นสรุป
คุณคุณครู Empower ด้วยการขอบคุณความตั้งใจ   ขอบคุณกันและกัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น