Week2วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กิจกรรม
สื่อ  อุปกรณ์
จันทร์
มุมมองการคิด /ใคร่ครวญ
-  การใคร่ครวญกับตัวเอง
- มีสติอยู่กับตัวเอง
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- จินตนาการ
ก้อนหินของฉัน
ขั้นเตรียม:
- ในระหว่างที่นักเรียนเดินกลับห้องเรียน คุณคุณครูให้นักเรียนหยิบก้อนหินคนละ 1 ก้อน
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูให้นักเรียนหยิบปากกาแล้วนั่งเป็นวงกลมพร้อมทั้งวางก้อนหินไว้หน้าตัวเอง
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่างูใหญ่ สุนัขจิ้งจอก  สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
-  - คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง  A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษรับไหว้ซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด ทำไมนักเรียนจึงเลือกก้อนหินก้อนนี้ คิดว่าเหมือนหรือแตกต่างกับตัวเราอย่างไร พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ
- นักเรียนวาดภาพก้อนหินของตัวเอง เขียนเหตุผลในการเลือกก้อนหินก้อนนี้ พร้อมทั้งเขียนความเหมือนและความแตกต่างระหว่างก้อนหินกับตัวเรา
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอบคุณเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดร่วมกัน ขอบคุณความคิดความรู้สึกดีๆ และขอบคุณกันและกัน
- ก้อนหิน
- บรรยากาศรอบๆ
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ (รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - 5 ครั้ง  
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
- นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง
- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้

stick07
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือ
- เพลงสปา
พุธ
ศิลปะ ดนตรี
- จินตนาการ
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
- นอบน้อม
ลอกลายจากใบไม้
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูให้นักเรียนเลือกใบไม้ มาคนละ 1 ใบ
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูให้นักเรียนหยิบปากกาแล้วนั่งเป็นวงกลมพร้อมทั้งวางก้อนหินไว้หน้าตัวเอง
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ  สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าสัมผัสอวัยวะ 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำสีและพูกันมาวางไว้ตรงการวงกลม
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น  ในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษรับไหว้ซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- คุณคุณครูให้นักเรียนนำสีมาระบายใบไม้ที่ตัวเองเลือกจากนั้นประทับลงในกระดาษ
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นภาพจากการลอกลายแล้วรู้สึกอย่างไร จากนั้นคุณคุณครูให้นักเรียนตั้งชื่อภาพและเขียนความรู้สึกจากภาพ
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอบคุณภาพวาด ขอบคุณเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดร่วมกัน ขอบคุณความคิดจินตนาการ ความรู้สึกดีๆ และขอบคุณกันและกัน
- ใบไม้
- สี
- พูกัน
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
วรรณกรรม  นิทาน  เรื่องเล่า  ประสบการณ์
- จินตนาการ
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
วรรณกรรมก่องข้าวน้อยฆ่าแม่
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูให้นักเรียนหยิบปากกาแล้วนั่งเป็นวงกลมพร้อมทั้งวางก้อนหินไว้หน้าตัวเอง
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    -ท่างูใหญ่ สนัขจิ้งจอก  สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำวรรณกรรม เรื่องก่องข้าวน้อยฆ่าแม่ มาอ่านให้นักเรียนฟัง
- เมื่อคุณคุณครูอ่านจบ คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากวรรณกรรมเรื่องนี้ และรู้สึกอย่างไร
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมทั้งบอกความรู้สึกของตนเองจากวรรณกรรม
- คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง A4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น ในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษรับไหว้ซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนจะถ่ายทอดภาพที่สื่อถึงเรื่องราวจากวรรณกรรมให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างไร
 - คุณคุณครูเลือกตัวแทนนักเรียน 5 คน ในการนำเสนอภาพให้เพื่อและคุณคุณครูดู
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอบคุณภาพวาด ขอบคุณเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดร่วมกัน ขอบคุณความคิดจินตนาการ ความรู้สึกดีๆ และขอบคุณกันและกัน
- วรรณกรรม
- เพลงสปา
ศุกร์
วัสดุธรรมชาติ  สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์ของสิ่งรอบตัว
- ฝึกการคิดเชื่อมโยง
- เห็นความสำคัญของการสื่อสาร
- การจินตนาการ
- ความนอบนอบ
ใบ้ท่าทางจากคำปริศนา
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    -ท่ากำ  แบ  สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
-  คุณคุณครูนำอุปกรณ์วางไว้ข้างหน้าตัวเอง คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนสังเกตเห็นอะไร  นักเรียนรู้สึกอย่างไร นักเรียนที่จะตอบยกมือก่อนที่จะตอบทุกครั้ง
- คุณคุณครูส่งบัตรคำให้นักเรียนทั้งสองข้างขณะที่ส่งบัตรคำนักเรียนไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูให้นักเรียนเลือกบัตรคำคนละ 1 ประโยค โดยไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเราได้คำว่าอะไร
- คุณคุณครูให้นักเรียนคนแรกที่อยากจะแสดงท่าทางให้เพื่อให้ทาย
- นักเรียนแต่ละคนได้ทายท่าทางของเพื่อจากบัตรคำครบทุกคน
- ขณะที่นักเรียนตอบคุณคุณครู Empower ด้วยการชื่นชมเสริมพลังทางบวก
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดนักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- คุณคุณครูนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
ขั้นจบ :
- Empower เสริมพลังทางบวก ชื่นชม   ขอบคุณเรื่องราว ขอบคุณบัตรคำ  ขอบคุณกันและกัน
- บัตรคำ
- เพลงสปา


ลอกลายจากใบไม้
ขั้นเตรียม :
- คุณคุณครูให้นักเรียนเลือกใบไม้ มาคนละ ใบ
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ

- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
ท่ากำ แบ  สลับกัน 10 ครั้ง

ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูนำสีและพูกันมาวางไว้ตรงการวงกลม
คุณคุณครูแจกกระดาษครึ่ง A 4 ให้นักเรียนคนละ แผ่น  ในขณะที่นักเรียนส่งกระดาษรับไหว้ซึ่งกันและกันด้วยความนอบน้อม
- คุณคุณครูให้นักเรียนนำสีมาระบายใบไม้ที่ตัวเองเลือกจากนั้นประทับลงในกระดาษ
- คุณคุณครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นภาพจากการลอกลายแล้วรู้สึกอย่างไร จากนั้นคุณคุณครูให้นักเรียนตั้งชื่อภาพและเขียนความรู้สึกจากภาพ
- นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน

ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอบคุณภาพวาด ขอบคุณเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดร่วมกัน ขอบคุณความคิดจินตนาการ ความรู้สึกดีๆ และขอบคุณกันและกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น