week10

วัน
รูปแบบกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ / อุปกรณ์
จันทร์
ใคร่ครวญ /มุมมองการคิด
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สติ
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับ สิ่งต่างๆ
กิจกรรมความรู้สึกในตอนนี้
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม
- ครูแจกกระดาษA4 ให้นักเรียนคนละ 1แผ่น
- ครูตั้งถามคำถาม ตั้งแต่  week  110นักเรียนคิดว่าอะไรที่นักเรียนคิดว่าคือความงอกงามของตัวเองที่ตัวเองประทับใจที่สุด
- นักเรียนเขียนเรื่องราวลงกระดาษ A4
- ครู นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู
ขั้นจบ :
ขอบคุณเรื่องเล่า,ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- เพลงสปา
อังคาร
การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างมีสติ(รำกระบอง)
- การเคลื่อนไหวร่างกาย
- กำหนดลมหายใจ
- สมาธิ
- เสริมสร้างบุคลิก ภาพที่ดี
- เห็นความสัมพันธ์ของร่างกาย
รำกระบอง
ขั้นเตรียม :
-  นักเรียนเตรียมไม้กระบองของตนเองพร้อมทั้งยืนในตำแหน่งและระยะห่างที่เหมาะสม
- นักเรียนยืนกำกับสติด้วยการรับรู้ลมหายใจของตัวเอง สูดลมหายใจเข้าลึกๆ ผ่อนหายใจออกช้าๆ ประมาณ 3 - 5 ครั้ง 
ขั้นกิจกรรม :
 - คุณคุณครูพานักเรียนยืดหยุ่นร่างกายโดยการยืนกางขาออกจากกันเล็กน้อยทิ้งน้ำหนักไปที่ขาทั้ง  2 ข้างเท่ากัน
- นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงรับรู้ลมหายใจของตัวเอง
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวที่เชื่อมโยงเข้าสู่ท่ารำกระบอง
- คุณคุณครูนำนักเรียนรำกระบองในท่าต่างๆ ดังนี้
-  นักเรียนกลับมายืนในท่าที่มั่นคงอีกครั้ง รับรู้ลมหายใจของตัวเองประมาณ 2 นาที
ขั้นจบ :
คุณคุณครู Empower ขอคุณไม้กระบอง ขอบคุณร่างกายของเรา  ขอบคุณกันและกัน
- กระบอง
- เพลงสปา


พุธ

ศิลปะ ดนตรี
- เกิดทักษะในการสื่อสาร
- สมาธิ
- สติรู้ตัวเองอยู่เสมอ
- จินตนาการเชื่อมโยงกับตัวเองและสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเอง
- คิดสร้างสรรค์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน
ดลตรีดลใจ
ขั้นเตรียม :
- นักเรียนนั่งเป็นวงกลม/คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆประมาณ 2 นาที
ขั้นกิจกรรม :
- คุณคุณครูแจกกระดาษ A4  ให้นักเรียนทุกคน คนละ 1แผ่น ขณะส่งกระดาษนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม
- คุณคุณครูเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบทเพลงให้นักเรียนฟังจากนั้น คุณคุณครูให้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไร
- คุณคุณครูแนะนำบทเพลงราเพื่อมวลชน และนำเนื้อเพลงมาวางไว้ข้างๆ ตัวคุณคุณครูพอที่นักเรียนจะมองเห็น คุณคุณครูพานักเรียนร้องเพลงก่อน 1 รอบ
- คุณคุณครู นักเรียนช่วยกันร้องเพลงรเพื่อมวลชน
- เมื่อเพลงจบ คุณคุณครูกระตุ้นด้วยคำถาม นักเรียนมีความรู้สึกอย่างไร  นักเรียนคิดว่าผู้แต่งอยากสื่อสารอะไรกับผู้ฟัง
- นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวตามจินตนาการของตัวเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน เช่นเรื่องราว  การ์ตูนช่อง  ภาพวาด
- คุณคุณครูนักเรียนสนทนาแลกเปลี่ยนชิ้นงานซึ่งกันและกัน ขณะที่แลกเปลี่ยนคุณคุณครู Empower นักเรียนที่ถ่ายทอดและนักเรียนที่รับฟังเรื่องของเพื่อน
-  นักเรียนเก็บชิ้นงานต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงคุณคุณครู ขณะที่ส่งชิ้นงานนักเรียนรับไหว้กันและกันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :
คุณคุณครูนักเรียนส่งกำลังใจโดยการจับมือเพื่อนต่อกัน ขอบคุณบทเพลง  ขอบคุณเรื่องราวที่ถ่ายทอด ขอบคุณกันและกัน

- กีตาร์
-  เนื้อเพลง
- เพลงสปา

พฤหัสบดี
เรื่องเล่า บทกวี บทความ วรรณกรรม
- สมาธิ
- สติ 
- เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงตนเองกับสิ่งต่างๆ
กิจกรรม แต่งบทกลอน
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)

ขั้นกิจกรรม :
- ครูอ่านบทกลอนเพื่อน   ให้นักเรียนฟังเกี่ยวกับตัวเอง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดเมื่อฟังแล้วนักเรียนรู้สึกอย่างไร คิดว่าผู้แต่งต้องการสื่อถึงเรื่องอะไร
- ครูแจกระดาษ A4 ให้นักเรียนคนละ 1 แผ่น (ขณะที่ส่งกระดาษรับไหว้กันอย่างนอบน้อม)
- ครูให้เวลาคนละ 10 นาที นักเรียนเลือกมุมให้กับตนเองในการแต่งกลอนเกี่ยวกับเพื่อน
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน (ขณะที่ถ่ายทอดเรื่องราวครูชื่นชมนักเรียนที่ถ่ายทอดและนักเรียนที่ฟังเรื่องราว)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนสิ่งที่ได้เรียนรู้
- นักเรียนเก็บกระดาษต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงครู
ขั้นจบ :
ครู Empower ชื่นชม ขอบคุณเรื่องเล่า ,ขอบคุณกันและกัน

ศุกร์
 วัสดุธรรมชาติ สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ
- การใคร่ครวญกับตัวเอง
- สมาธิ
- สติ
- เชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัว 
กิจกรรม  คณิต -  ศิลป์
ขั้นนำ :
- คุณคุณครูเปิดเพลงสปาคลอเบาๆ
- คุณคุณครูเตรียมความพร้อมด้วยการให้นักเรียนหลับตาลงเบาๆ อย่างมีสติอยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจลมหายใจของตัวเอง หายใจเข้าลึกๆ หายใจออกช้าๆ
- คุณคุณครูพานักเรียนทำ Bran Gym   2 ท่า
    - ท่ากำ แบ สลับกัน 10 ครั้ง
    - ท่าจีบ  แอล  สลับกัน 10 ครั้ง (ประมาณ  5  นาที)
ขั้นกิจกรรม :
- ครูให้นักเรียนดูตัวอย่างคณิตศิลป์
 
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนรู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นภาพ นักเรียนคิดว่าอะไรที่ทำให้งานออกมาสำเร็จ
- ครูนักเรียนแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับคำถาม
- ครูแจกด้าย เข็ม  กระดาษ ให้นักเรียน (ขณะที่ส่งนักเรียนรับไหว้กันอย่างนอบน้อม)         
- นักเรียนออกแบบและลงมือทำภาพคณิตศิลป์
- นักเรียนแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน
ขั้นจบ :
- นักเรียนจับมือส่งกำลังใจและขอบคุณกันและกัน
- ภาพคณิต ศิลป์
- เข็ม ,ด้าย
- กระดาษแข็ง
- เพลงสปา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น